Pedagog szkolny, psycholog szkolny

mgr Renata Golińska

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

Poniedziałek 8.30 – 12.30
Wtorek 11.30 – 13.00
Środa 13.30 – 15.00
Czwartek 9.00 – 13.30
Piątek 9.00 – 13.30

 

 

 

mgr Piaszczyńska Patrycja

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

Poniedziałek  8.00-15.00

 

Witam wszystkich.

            Jestem pedagogiem szkolnym. Moim zadaniem jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

             Zajmuję się również działaniami profilaktyczno – wychowawczymi. Staram się organizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód.

Współpracuję z nauczycielami, wychowawcami klas, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie. Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół.  

Drogi uczniu. Zgłoś się do mnie, jeżeli czujesz, że:

 • nikt Cię nie rozumie
 • jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne, emocjonalne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

                                                                                                      Pedagog szkolny

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Współpraca z uczniami:
 • określenie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i pomoc słabszym uczniom w nadrobieniu zaległości programowych
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • wspieranie rozwoju i mocnych stron uczniów
 • udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:
  • preorientacja zawodowa uczniów klas III gimnazjum
  • zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy
  • kontakty z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi
 • organizowanie bezpłatnego dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących wsparcia
 • inne

 

 • Współpraca z rodzicami:
 • udzielanie informacji o uczniach
 • indywidualne konsultacje z rodzicami
 • prowadzenie poradnictwa dla rodziców – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności życiowych, wychowawczych w rodzinach
 • pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin potrzebujących wsparcia
 • inne

 

 • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas:
 • szukanie przyczyn i sposobów zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli
 • inne